Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
คำแถลงนโยบายต่อสภาฯ
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ( ITA )
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ข้อมูลข่าวสาร
งานการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทนนักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทนนักวิชาการเงินและบัญชี
มอบหมายงานให้รองปลัด
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด
มอบอำนาจนายกให้ปลัด
มอบอำนาจปลัดให้รองปลัด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2564
22. คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (SMART OFFICE )
Flowchart การปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ติดตาม 2562.pdf
แบบรายงานติดตามฯครั้งที่ 2 ต.ค. 2562
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงาน-พ.ศ.2563
แผนพัฒนา 5 ปี
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประกาศกำหนดวันลา ประกอบการเลื่อนขั้นเงิน
คู่มือ-ภาษี
คู่มือ-สปสช
คู่มือ-หนังสือราชการ
1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ 2563
3.นโยบายคุณธรรม-จริยธรรม
4.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงาน
5.ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566)
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน
 
++อัพเดทข้อมูล++
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบแสดงสถานะการเงิน
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายจัดตั้ง
งบประมาณ
พัสดุ
กิจการสภา
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 การจัดการความรู้ Knowledge Management  
ความหมายของ"การจัดการความรู้" (Knowledge Management : KM) 

การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งย่อมาจากคำว่า "Knowledge Management"  คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดการจายอยู่ในตัวบุลคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (อ้างอิงจาก สำนักงาน ก.พ.ร.)

KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยเพร่ ถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กรมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organiztion)

ความสำคัญของการบริหารจัดการความรู้
หลักการของการบริหารจัดการความรู้
การเตรียมองค์กรสำหรับการบิหารจัดการความรู้
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการความรู้
กระบวนการจัดการบริหารจัดการรความรู้
 
 

องค์ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน

- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานการจัดทำการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย

- การคุ้มครองดูแลที่สาธารณะของ อปท.

- การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

- การจัดองค์ความรู้ (บรรยาย)

- การดำเนินการเพื่อลดพลังงาน

- ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม word 2007

- ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม

- ความรู้เรื่องงานสารบรรณ

- คู่มือการใช้งาน Microsoft Office 2010

- คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 2010

- คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

- คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ

- ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- Flowchart การปฏิบัติงานประจำปี 2564

- 1. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- 2. คู่มือการปฏิลบัติงานตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- 3. คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้าง

- 5. คู่มือการปฏิบัติงาน

- 5. คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-LAAS)

- 6. คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- 7. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ

- 9. คู่มือการลงทะเบียนผู้สูงอายุ

- 12. คู่มือความรู้เกี่ยวกับพัสดุ

- 13. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

- 14. คู่มือพัสดุ e-Gp

- 15. คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

- 16. คู่มือหนังสือราชการ

- 18. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานในระบบบัญขีคอมพิวเตอร์

- 22. คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (SMART OFFICE )

- แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2564

- คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเสียอันตราย

 

องค์ความรู้การบริหารงานบุคคลพนักงานส่วนตำบล

- แบบประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น

- การกำหนดโครงสร้างฝ่ายภายในส่วนราชการระดับกอง ระดับ 7 ของ อบต.

- การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)

- การดำเนินการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงาน

- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

- ซักซ้อมความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558

- ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่5)

- ประกาศ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่6)

- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

- 4. คู่มือเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

- 8. คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครู

- 10. คู่มือวันลาพนักงานส่วนท้องถิ่น

- 11. พจนานุกรมสมรรถนะที่จำเป็น

- 21. คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

- 17. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี

- 19. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานบำเหน็จบำนาญ

 

องค์ความรู้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

- ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 2)

- ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 2558

- ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 2559 (ฉบับที่ 5)

- ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง 2559 (ฉบับที่ 6)

 

องค์ความรู้เรื่องการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี

- ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เรื่องการกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558

 

กฏหมายและระเบียบ

- พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

- พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ.2559

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2559

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559

- ระบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)

 
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft