Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล ศูนย์ข้อมูล อบต.ปงน้อย

1

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตั้งอยู่ เลขที่ - หมู่ที่ 2 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีระยะทางห่างจากถนนสายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง-ตำบลดงมหาวันประมาณ 15 กม.และระยะทางห่างจากถนนสายเชียงราย-เชียงของประมาณ 3 กม. และระยะทางห่างจากถนนสายเชียงแสน-เชียงของ ประมาณ 16 กม. มีที่ว่าการอำเภอดอยหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

1.2 พื้นที่ทั้งตำบล มีพื้นที่ทั้งตำบล 45,625 ไร่ (73 ตารางกิโลเมตร) แบ่งออกเป็น 
พื้นที่การเกษตร เท่ากับ 21,159 ไร่ (33.85 ตารางกิโลเมตร)
พื้นที่อยู่อาศัย เท่ากับ 6,843 ไร่ (10.94 ตารางกิโลเมตร)
พื้นที่ป่าไม้ เท่ากับ 17,623 ไร่ (28.20 ตารางกิโลเมตร)

1.3 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน

1.4 ภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ส่วนใหญ่ร้อยละ 80 เป็นเนินเขา ลำห้วย หนองน้ำ และร้อยละ 20 เป็นพื้นที่ราบเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม

1.5 จำนวนหมู่บ้าน มี 11 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน 11 หมู่บ้านโดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง


รวม

1

บ้านห้วยไร่

451

492

943

405

นาย ธีระศักดิ์  ท่าดีสม

2

บ้านปงน้อย

265

239

504

232

นายสิงห์แก้ว   คำปัน

3

บ้านป่าแดง

210

219

429

235

นายสองเมือง  กระทง

4

บ้านป่าเฮี้ย

185

159

344

154

นายเกียรติศักดิ์ ออนตะไคร้

5

บ้านป่าลัน

414

414

828

276

นายสนิท   ภูกองไชย 

6

บ้านไทรทอง

282

279

561

198

นายอนันท์   ชุ่มมงคล

7

บ้านท่ากอบง

127

105

232

98

นายชัยโรจน์  วิยะพร้าว 

8

บ้านซ้อ

266

243

509

223

นายณรงค์  ซาวลี้แสน 

9

บ้านร่มแก้ว

212

196

408

143

นายบุตร  กันแก้ว 

10

บ้านปงน้อยใต้

218

237

455

163

นายเสาร์แก้ว  สมฟอง

11

บ้านผ่านศึก

240

243

483

159

นายเรือน   บันดิ 

รวม

11หมู่

2,870

2,826

5,696

2,286

 


1.6 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 5,696 คน แยกเป็น
ชาย 2,870 คน
 
หญิง 2,826 คน
จำนวนครัวเรือน 2,286 ครัวเรือน
 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 81.28 คน / ตารางกิโลเมตร
 
(ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ
ประชากรในตำบลปงน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ประมาณร้อยละ 90 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 2 อาชีพรับจ้างร้อยละ 7 และอื่นๆ ร้อยละ 1

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
– โรงแรม/ที่พัก 3 แห่ง
– ปั๊มน้ำมัน 10 แห่ง
– โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
– โรงสี 13 แห่ง
- ตลาดนัด 1 แห่ง
- ร้านค้าต่างๆ จำนวนประมาณ 44 แห่ง
- กลุ่มอาชีพ 10 กลุ่ม
- กลุ่มออมทรัพย์ 11 แห่ง
- ธนาคารหมู่บ้าน - แห่ง

3. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา
– โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
– มัธยมศึกษาศึกษา 1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 5 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์การทางศาสนา
 
– วัด  10 แห่ง

3.3 การสาธารณสุข
– สถานีอนามัยประจำตำบล (ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2) 1 แห่ง
– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
– สถานพยาบาลเอกชน 2 แห่ง
– ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
 

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
– จุดตรวจประจำตำบล 2 แห่ง


4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม
– ถนนซอย ภายในหมู่บ้านทั้ง 11 เป็นระยะทางประมาณ 19.841 กิโลเมตรเป็นถนนลูกรังชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ระยะทางยาวประมาณ 5,000 เมตร ยังเป็นดินลูกรังชำรุด เป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนเข้าสู่ไร่นา สวนของราษฎรทั้ง 9 หมู่บ้าน ยังขาดการดูแลการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบาก

4.2 การโทรคมนาคม
-- ตำบลปงน้อยมีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน 1 แห่ง
– โทรศัพท์สาธารณะ 10 แห่ง

4.3 การไฟฟ้า
– จำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 95 % โดยเฉพาะครัวเรือนที่แยกเรือนใหม่ ไฟฟ้าตามกิ่ง ตามซอย ภายในหมู่บ้านยังไม่มีครบทุกซอย

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
– ฝาย 12 แห่ง
– บ่อน้ำตื้น 90 เปอร์เซนต์ ของครัวเรือนทั้งหมด
 
– บ่อโยก 31 แห่ง
– บ่อบาดาล 44 แห่ง
– อ่างเก็บน้ำ/สระน้ำ 11 แห่ง
 
– ประปาหมู่บ้าน 6 แห่ง

5. ข้อมูลอื่น ๆ 

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
เนื่องจากตำบลปงน้อย ส่วนมากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสบกกขวา ซึ่งได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2509 การใช้ที่ดินในการประกอบอาชีพ จึงไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร บางส่วนปล่อยรกร้างว่างเปล่า ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ ราษฎรบางส่วนปลูกพืชทำลายดิน หรือปุ๋ยในดิน เช่นมันสำปะหลัง ทำให้ดินเสื่อมเร็ว ไม่มีการบำรุงดิน ประกอบกับประชาชนยังนิยมตัดไม้ทำลายป่า เพราะว่า ในปัจจุบันป่าไม้มีน้อย แต่ราคาแสนแพง ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายมากขึ้นนอกจากนี้ที่บ้านท่ากอบง หมู่ที่ 7 ยังมีแร่ธรรมชาติที่ยังไม่มีการขุดขึ้นมาใช้ เพราะขาดการสำรวจอย่างจริงจัง

5.2 มวลชนจัดตั้ง
– ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น 300 คน
– ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 150 คน
– อพป. 1 รุ่น 100 คน
- อปพร. 2 รุ่น 115 คน
– คณะกรรมการเยาวชนหมู่บ้าน 12 คณะ 96 คน
– คณะกรรมการเยาวชนตำบล 12 คณะ 24 คน
– คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน 12 คณะ 100 คน
– คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล 12 คณะ 25 คน

6.  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

6.1  อัตรากำลัง


ประเภท

การศึกษา

รวม

ประถมศึกษา

มัธยม/อาชีวะ

ปริญญาตรี

สูงกว่า

ปริญญาตรี

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

พนักงานส่วนตำบล

-

-

-

-

4

7

-

-

11

ลูกจ้างประจำ

-

-

-

-

1

-

-

-

1

พนักงานจ้าง

-

-

1

9

-

1

-

-

11

รวม

-

-

1

9

5

8

-

-

23

6.2   ด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล


รายการ

รายได้(บาท)

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ปี 2549 (ประมาณการ)

รายได้จากภาษีอากร

6,866,604.50

5,238,666.00

4,513,00.00

5,221,900.00

รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร

1,616,280.60

167,324.00

4,472,272.38

191,400.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,876,649.0

2,832,657.00

4,258,610.00

-

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/

ระบุวัตถุประสงค์

1,490,150.0

-

-

-

รวม

11,849,684.1

15,041,881.1

13,243,882.00

5,413,300.00

 

6.3   ศักยภาพของตำบล

        อบต.ปงน้อย     มีที่ว่าการอำเภออยู่ในเขตอบต.ปงน้อย   จึงเป็นศูนย์กลางการปกครอง การพัฒนา   การคมนาคม   ตำบลปงน้อยมีศักยภาพที่เอื้อต่อการพัฒนาหลายด้าน   เช่น  ที่ดินและสภาพพื้นที่ของตำบลส่วนมากเป็นที่รกร้าง   ประชากรส่วนมากจะประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก   จึงเหมาะแก่การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร   ด้านการเกษตร   การปลูกพืชเศรษฐกิจ  เช่น  ข้าวโพดผักอ่อน  ข้าว ยางพารา  ซึ่งรัฐบาลกำลังส่งเสริม  รวมทั้งการประกาศให้อำเภอเชียงแสน  ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกัน  เป็นเขตอุตสาหกรรม  ในการรับรองการค้าต่างประเทศ   จึงเหมาะแก่การลงทุนอื่นๆ   ประชากรในเขตตำบลปงน้อยร้อยละ  60  ของประชากรอยู่ในวัยทำงานมีอายุอยู่ระหว่าง  20-60  ปี  จึงเป็นแรงงานสำคัญของตำบลและตำบลปงน้อยจึงเหมาะแก่การลงทุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  หากมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยป่าติ้วแล้วเสร็จ     จะทำให้เศรษฐกิจด้านการเกษตรก้าวหน้าและพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วและดีขึ้นอีกเท่าตัว

 

Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft