Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย ศูนย์ข้อมูล อบต.ปงน้อย

Untitled Document
วิสัยทัศน์ -- > มุ่งบริหารงานแบบเปิดเผย รับผิดชอบ ตรวจสอบได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใช้งบประมาณหรือทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม มีคุณธรรม “

 

นโยบายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

1. ส่งเสริมสนับสนุน การมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ การบริหารงานของ อบต. และหน่วยงานอื่นโดยจัดเวทีประชาคม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ตามความจำเป็นตามต้องการขององค์กร หรือบุคลากรในตำบล

3. ส่งเสริมออกกำลังกาย การเล่นกีฬาของนักเรียน – ประชาชน

4. ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน เช่น การป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ

5. ส่งเสริมสนับสนุนเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยธรรมชาติและกลุ่มพลังมวลชน ต่าง ๆ

6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดหญ้าข้างถนนตามแนวเขตที่ดิน การดูแลต้นไม้การกำจัดขยะปลูกฝังความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในโรงเรียน

7. ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และอบายมุข

8. ส่งเสริมการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

9. ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง – หมู่บ้านปลอดยาเสพติด – โรงเรียนสีขาว

 

ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

1. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา-การศึกษาทุกระดับชั้น เช่น

- การสนับสนุนคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ

- การเรียนรู้พื้นฐานอาชีพ-คุณธรรม-จริยธรรม-ทักษะต่าง ๆ

- สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 100 %

2. ส่งเสริมสนับสนุน งานประเพณีที่สำคัญ วัฒนธรรมค่านิยมที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเกษตรและการท่องเที่ยว

1. อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมสนับสนุน เพื่อพัฒนา กลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ เช่น ทุนหมุนเวียน อาชีพเสริม

2. ส่งเสริมสนับสนุน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล

3. ส่งเสริมสนับสนุน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โรคพืชและสัตว์

4. ส่งเสริมสนับสนุน พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

5. ส่งเสริมการปลูกยางพาราตามยุทธศาสตร์จังหวัด

6. ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้ การทำปุ๋ยหมัก

7. ส่งเสริมการจ้างงาน ในโครงการของ อบต. และหน่วยงานอื่น

8. สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ร้านค้าชุมชน สินค้าโอท็อป

9. ส่งเสริมการปลูกพืช ผัก ปลอดสารพิษ ข้าว ถั่วเหลือง

10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 

การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน

1. สนับสนุนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (เขื่อนป่าติ้ว) และแหล่งน้ำทั่วไป พนังกั้นน้ำ ฝายกั้นน้ำระบบชลประทาน

2. ก่อสร้างปรับปรุง ถนน ซอย ไหล่ทาง รางระบายน้ำ ท่อ ไฟฟ้าสาธารณะ ประปาหมู่บ้าน สำนักงาน อบต.

3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น เพื่อการพัฒนาตำบล

 

 

Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft