Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล ศูนย์ข้อมูล อบต.ปงน้อย


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 

1. สภาพทั่วไป

 

 

      1.1 ภูมิประเทศ

 

               พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นที่ราบร้อยละ 60 เป็นภูเขาร้อยละ 32 เป็นพื้นน้ำร้อยละ 8 ซึ่งพื้นที่ราบของตำบล สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 416 เมตร สำหรับพื้นที่บริเวณเทือกเขา มีความสูง ประมาณ 1,000 - 1,100 เมตร
                  พื้นที่ทั้งตำบล   45,625   ไร่ ( 73 ตารางกิโลเมตร )    แบ่งออกเป็น
               - พื้นที่การเกษตร    เท่ากับ 21,159 ไร่ ( 33.85 ตารางกิโลเมตร)
               - พื้นที่ที่อยู่อาศัย     เท่ากับ 6,843    ไร่ ( 10.94 ตารางกิโลเมตร)
               - พื้นที่ป่าไม้           เท่ากับ 17,623 ไร่ (28.20   ตารางกิโลเมตร)
 

         1.2 ภูมิอากาศ

 

               1. อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี อยู่ในช่วง 15- 37 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส 
               2. ปริมาณน้ำฝนทั้งปี 1,799 มิลลิเมตร   เดือนกรกฎาคม ปริมาณน้ำฝนสูงสุด 582 มิลลิเมตร
 

          1.3 ที่ตั้ง

 

                     องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย     อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ตั้งอยู่ เลขที่ 199หมู่ที่ 10   ตำบลปงน้อย     อำเภอดอยหลวง   จังหวัดเชียงราย    มีระยะทางห่างจากถนนสายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง – ตำบลดงมหาวัน ประมาณ 15 กม. ระยะทางห่างจากถนนสายเชียงราย – เชียงของประมาณ 3 กม. และระยะห่างจากถนนสายเชียงแสน – เชียงของ ประมาณ 16 กม.
 

     1.4 อาณาเขต

 

               ทิศเหนือ              ติดต่อกับ         ตำบลหนองป่าก่อ                อำเภอดอยหลวง
               ทิศใต้                 ติดต่อกับ         ตำบลดงมหาวัน                   อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
               ทิศตะวันออก        ติดต่อกับ         ตำบลโชคชัย                      อำเภอดอยหลวง
               ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ         ตำบลท่าข้าวเปลือก              อำเภอแม่จัน
       
 

2. ข้อมูลพื้นฐาน

 

 
 

       2.1 จำนวนหมู่บ้านและประชากร

 

               องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย      ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน   11    หมู่บ้าน   มีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มทั้ง   11   หมู่บ้าน โดยแยกพื้นที่การปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน  ดังนี้

 
หมู่ที่
 
ชื่อบ้าน
 
จำนวนประชากร
 
จำนวน/หลัง
 
ชื่อผู้นำ
 
ชาย
 
หญิง
 
รวม
 
1
บ้านห้วยไร่
462
491
953
286
นายเด่น  ช่างขน
 
2
บ้านปงน้อย
267
232
499
146
นางลำดวน   วิชาเร็ว
 
3
บ้านป่าแดง
208
221
429
132
นายวาทิน   เจริญฤทธิ์
 
4
บ้านป่าเฮี้ย
175
158
333
91
นายเกรียงศักดิ์  แก้วบุญปั๋น
 
5
บ้านป่าลัน
444
438
882
208
นายบุญชวน ประไพพานิชย์
 
6
บ้านไทรทอง
281
286
567
158
นายกำพล  พลตื้อ
 
7
บ้านท่ากอบง
123
116
239
65
นายชัยโรจน์ วิยะพร้าว
 
8
บ้านซ้อ
255
228
483
171
นายศรายุทธ   สุต๊ะวงค์
 
9
บ้านร่มแก้ว
194
193
387
120
นายพุฒิพงษ์   วงค์เขียว
 
10
บ้านปงน้อยใต้
228
242
470
131
นายยัง  พรหมเมือง
 
11
บ้านผ่านศึก
237
250
487
155
นายนิเวศน์   หม่องริมคง
 
รวม
 
11 หมู่บ้าน
 
2,874
 
2,855
 
5,729
 
1,663
 
 

 
*** หมายเหตุ 
            ข้อมูลจาก สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2557 
  
 

 2.2 ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 

  
  1.  การคมนาคม
                        - ถนนเข้าซอยภายในหมู่บ้าน ทั้ง 11 หมู่บ้าน เป็นระยะทางประมาณ 19,841 กิโลเมตร เป็นถนนคอนกรีต เสริมไม้ไผ่ และถนนลูกรัง
          - ถนนเชื่อมหมู่บ้าน จากบ้านห้วยไร่   ถึง บ้านไทรทอง ระยะทางยาวประมาณ   5,000 เมตร เป็นถนนลาดยาง
        

  2. การโทรคมนาคม

 

           - มีโทรศัพท์สาธารณะ                                           จำนวน    10   แห่ง
 

  3. การไฟฟ้า

 

          - พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน มีจำนวน ครัวเรือนที่ได้ใช้ไฟฟ้าสาธารณะ
ประมาณ 97 % ใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประมาณ 2.5 %   และยังไม่มีไฟฟ้าใช้ประมาณ 0.5 %
 

  4.   แหล่งน้ำ

 

               - ฝาย                                                       จำนวน 13   แห่ง
               - บ่อน้ำตื้น 90 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือนทั้งหมด
               - บ่อโยก                                                    จำนวน 31   แห่ง
               - บ่อบาดาล                                                จำนวน 44   แห่ง
               - อ่างเก็บน้ำ / สระน้ำ                                     จำนวน 13   แห่ง
               - ประปาหมู่บ้าน                                           จำนวน 10   แห่ง
 

 2.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

 

          ประชากรในตำบลปงน้อยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ประมาณร้อยละ 90 และอาชีพค้าขาย ร้อยละ 2 อาชีพรับจ้างร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 1
 
          หน่วยธุรกิจในเขตปกครององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย       ได้แก่
 

ลำดับ
ประเภท
จำนวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
โรงแรม / ที่พัก
ปั๊มน้ำมัน
โรงสี
ตลาดนัด
ร้านค้าต่าง ๆ
กลุ่มอาชีพ
กลุ่มออมทรัพย์
โรงกลั่นสุรา
โรงน้ำดื่ม
                 3   แห่ง
            8   แห่ง
        10   แห่ง
        2   แห่ง
      44   แห่ง
       10   กลุ่ม
       11   กลุ่ม
       4   แห่ง
      2  แห่ง

 

     2.4 ข้อมูลทางสังคม

 

 

           1. ด้านสถานศึกษา

 

ที่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จำนวนเด็กนักเรียน
ชาย
หญิง
รวม
1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไร่
6
10
16
2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงน้อย
15
9
24
3
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทอง
6
7
13
4
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผ่านศึกสงเคราะห์ 1
10
13
23
5
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเฮี้ย
7
5
12
รวม
38
37
88

โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
 

           2. ด้านการสาธารณสุข

 

                 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   จำนวน 1 แห่ง   
               -  สถานพยาบาลเอกชน               จำนวน 1   แห่ง  
 
 

           3.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                    - มีจุดตรวจประจำตำบล   2 แห่ง 

 

                    - เจ้าหน้าที่ อปพร. จำนวน   115   คน
           

           4. สถาบันทางศาสนา

 

ประเภท
จำนวน
ชื่อ
สถานที่ตั้ง
วัด
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักสงฆ์
 
 
 
โบสถ์
8   แห่ง
 
 
 
 
 
 
 
     
3   แห่ง
    
 
 
      1   แห่ง
1. วัดบ้านห้วยไร่
2. วัดปงสนุก
3. วัดป่าแดงผ่านศึก
4. วัดดอยงาม
5. วัดป่าอรัญวิเวก
6. วัดสันติคีรี
7. วัดโพธิ์ทองนิมิตร
8. วัดห้วยไร่เก่า
 
1. สำนักสงฆ์ร่องพระเจ้า
2. สำนักสงฆ์บ้านป่าลัน
3. สำนักสงฆ์ไทรทองวนาราม
 
1. สถานประกาศบ้านป่าลัน
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
 
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
 
หมู่ที่ 5
 

                      

Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft