Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ( ITA )
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
++อัพเดทข้อมูล++
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงาน-พ.ศ.2563
แผนพัฒนาสามปี 61-65
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่2
  KM 2561
  คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ประกาศกำหนดวันลา ประกอบการเลื่อนขั้นเงิน
 
  คู่มือ-ภาษี
  คู่มือ-สปสช
  คู่มือ-หนังสือราชการ
  1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ 2563
  3.นโยบายคุณธรรม-จริยธรรม
  4.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงาน
  5.ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
 
 
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข้อบัญญัติ
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบแสดงสถานะการเงิน
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

  บุคลากรในสำนักงาน สำนักปลัด แนะนำบุคลากร อบต.
 

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


จ่าเอกคงศักดิ์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวชรินทิพย์ วันดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สิบเอกทิตย์ แลใจปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายศุภกฤต กุมารสิทธิ์
นิติกรชำนาญการ


นายสมยิ่ง แสงงาม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


จ่าสิบตรีสมัคร แสนสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นายยุงยุทธ วังมณี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นางสาวศิริพร ปัญโญแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายไวพจน์ ปงชุมภู
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวนิ่มนวล แก้วนาติ๊บ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางมาไลวรรณ์ กันจินะ
คนงานทั่วไป


นางสาวอัครภา เต้าประจิม
คนงานทั่วไป


นายพิชิตร เภตรา
คนงานทั่วไป


นายแก้ว ปงลังกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมบุญ วงค์อุ่นใจ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจรัสพงษ์ พัดคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณรงค์ชัย ท่าดีสม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววาริณี ชัยวัลลา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft