Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
++อัพเดทข้อมูล++
แผนพัฒนาสามปี 60-62
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่2
  KM 2561
  คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ประกาศกำหนดวันลา ประกอบการเลื่อนขั้นเงิน
 
  คู่มือ-ภาษี
  คู่มือ-สปสช
  คู่มือ-หนังสือราชการ
  1. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 2561
  2. นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 2561
  3. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2561
  4.มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2561
  5. นโยบายการกํากับดูแลองค์กรที่ดี 2561
 
 
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
เทศบัญญัติ
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

  บุคลากรในสำนักงาน สำนักงานปลัด แนะนำบุคลากร อบต.
 

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


จ่าเอกคงศักดิ์ ธรรมสัตย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายศุภกฤต กุมารสิทธิ์
นิติกร


นายสมยิ่ง แสงงาม
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวชรินทิพย์ วันดี
นักทรัพยากรบุคคล


สิบเอกทิตย์ แลใจปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายยุงยุทธ วังมณี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


จ่าสิบตรีสมัคร แสนสุวรรณ์
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวศิริพร ปัญโญแสง
ผช.จนท.พัฒนาชุมชน


นางสาวนิ่มนวล แก้วนาติ๊บ
ผช.จนท.ธุรการ


นายไวพจน์ ปงชุมภู
พนักงานขับรถยนต์


นางมาไลวรรณ์ กันจินะ
คนงานทั่วไป


นายแก้ว ปงลังกา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเยาวลํกษณ์ ไชยสีหา
พนักงานจ้างเหมาบริการ

Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2016 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft