Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าแดง ถึง สระประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านป่าแดง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อประปาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าแดง ถึง สระประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่ ๓  บ้านป่าแดง  ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย      
………………………………
                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อประปาผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำป่าแดง ถึง สระประปาหมู่บ้านระยะทาง ๒,๗๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ บ้านป่าแดง ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ราคากลางในการจัดจ้างในครั้งนี้   ๓๘๗,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคาดังกล่าว
และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
                  ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                ๔. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
                ๕. ผู้เสนอราคามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๗๘,๕๐๐ บาท (-หนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
               กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่  ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. หากมีปัญหาสงสัยหรือไม่เข้าใจรายการละเอียดใด ๆ ให้สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้นำดูสถานที่ดำเนินการ หากไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการจะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดแจ้งแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อยไม่ได้
               กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๔ มีนาคม   ๒๕๕๖  ถึงวันที่   ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (ส่วนการคลัง ) และ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง  ชั้น ๑) อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
               กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง  ชั้น ๑) อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
  
               ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๕๐๐  บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ระหว่างวันที่ ๔ –  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖  และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.pongnoi.com       หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๕๓๗๙ – ๐๐๓๓ และ ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๒  ในวันและเวลาราชการ
 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๔  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
                                                                                     (นายศรีทน   ชุ่มมงคล)
                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
 
 
 
 
 
 
 


แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563   ( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 10:39:57 ดู 1474 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2562   ( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2019 เวลา 10:19:39 ดู 1546 ครั้ง )


Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น