Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ประจำปี ๒๕๕๖   

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ประจำปี ๒๕๕๖
 **********************
                        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ) ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕ ชุด ราคากลางชุดละ ๒๕,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้
                   เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)  
           คุณลักษณะพื้นฐาน
          - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่
น้อยกว่า   ๒.๕ GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HTT ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๖ MHz จำนวน ๑ หน่วย
          - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ MB
          - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
          - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
          - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
          - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
          - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ration ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา   จะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ถูก
แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ   รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะยื่นซองสอบราคา
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๒๐   
เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (ส่วนการคลัง) และ ยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
กำหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่   ๒๔     เดือนมิถุนายน     พ.ศ. ๒๕๕๖   ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ หรือ การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ ๓๐๐.- บาท ได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ระหว่างวันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๖   ถึงวันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน    พ.ศ. ๒๕๕๖   และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.pongnoi.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๒ ต่อ ๑๒  ในวันและเวลาราชการ
 
 
/                             ประกาศ ณ วันที่   ๑๐    เดือน มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
                                                   (ลงชื่อ)
                                                               ( นายศรีทน   ชุ่มมงคล )
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
 


แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563   ( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 10:39:57 ดู 1474 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2562   ( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2019 เวลา 10:19:39 ดู 1546 ครั้ง )


Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น