Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย       
………………………………
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ ๑๕๖,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) จำนวน ๒ จุด ดังนี้
จุดที่  มีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๖๕.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย บ้านนายฉลอง สุนโย บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ( ตามแบบที่ อบต.ปงน้อย กำหนด )
จุดที่  มีขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้าง ซอย บ้านนายแสวง   กิติยา บ้านปงน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ตามแบบที่ อบต.ปงน้อย กำหนด)
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคาดังกล่าว
และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล
. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
. ผู้เสนอราคามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๘,๐๐๐ บาท (-เจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง
กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่  ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. หากมีปัญหาสงสัยหรือไม่เข้าใจรายการละเอียดใด ๆ ให้สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้นำดูสถานที่ดำเนินการ หากไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการจะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดแจ้งแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อยไม่ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๒ มิถุนายน   ๒๕๕๖  ถึงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  (ส่วนการคลัง ) และ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง  ชั้น ๑) อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
  
กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง  ชั้น ๑) อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐  บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปงน้อย ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๖  และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.pongnoi.com       หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ – ๕๓๗๙ – ๐๐๓๓ และ ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๒  ในวันและเวลาราชการ
 
 
ประกาศ ณ วันที่  ๑๒   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
  (นายศรีทน   ชุ่มมงคล)
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
 
 
 
 
 
 


แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563   ( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 10:39:57 ดู 1474 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2562   ( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2019 เวลา 10:19:39 ดู 1546 ครั้ง )


Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น