Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผนพัฒนา 3 ปี
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 

 ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลัน หมู่ที่ ๕ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลัน หมู่ที่ ๕ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย       

………………………………

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดกว้าง  ๔.๐๐ เมตร หนา  ๐.๑๕ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.ปงน้อย กำหนด) และ    ติดตั้งป้ายโครงการ  ๑ ป้าย สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าลัน  ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลปงน้อย  อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย จุดเริ่มต้นโครงการ คือ บ้านนายน้อย  ศรีกุตา บ้านเลขที่ ๓๐๔ จุดสิ้นสุดโครงการ คือ  วัดป่าลันน้อย ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้   ๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานสอบราคาดังกล่าว

และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบล

. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วย

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

. ผู้เสนอราคามีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ บาท (-แปดหมื่น

บาทถ้วน-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดดูสถานที่ดำเนินการในวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๑๔.๐๐ น. ถึง

เวลา  ๑๖.๓๐ น. หากมีปัญหาสงสัยหรือไม่เข้าใจรายการละเอียดใด ๆ ให้สอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ผู้นำดูสถานที่ดำเนินการ หากไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการจะถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดโดยชัดแจ้งแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อยไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๑๒  มิถุนายน   ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๖

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  (ส่วนการคลัง )  และ ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง  ชั้น ๑) อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย 

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ

หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอดอยหลวง  ชั้น ๑) อำเภอดอยหลวง  จังหวัดเชียงราย  ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  ๓๐๐  บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย  ระหว่างวันที่ ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ถึงวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๖  และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.pongnoi.com       หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๕๓๗๙-๐๐๔๒ ต่อ ๑๒   ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๒   เดือนมิถุนายน  .. ๒๕๕๖

 

 

  (นายศรีทน   ชุ่มมงคล)

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนการดำเนินงาน พ.ศ.2563   ( ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2020 เวลา 10:39:57 ดู 1474 ครั้ง )
ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงฐานะการเงิน 2562   ( ประกาศเมื่อ 24 ตุลาคม 2019 เวลา 10:19:39 ดู 1546 ครั้ง )


Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น