Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตรวจสอบภายใน
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
คำแถลงนโยบายต่อสภาฯ
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ( ITA )
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ข้อมูลข่าวสาร
งานการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทนนักวิชาการสาธารณสุข
รักษาราชการแทนนักวิชาการเงินและบัญชี
มอบหมายงานให้รองปลัด
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนปลัด
มอบอำนาจนายกให้ปลัด
มอบอำนาจปลัดให้รองปลัด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2/2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี(พ.ศ. 2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 1/2565)
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ 2564
22. คู่มือการใช้งานระบบสำนักงานอัจฉริยะ (SMART OFFICE )
Flowchart การปฏิบัติงาน ประจำปี 2564
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ติดตาม 2562.pdf
แบบรายงานติดตามฯครั้งที่ 2 ต.ค. 2562
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงาน-พ.ศ.2563
แผนพัฒนา 5 ปี
คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ประกาศกำหนดวันลา ประกอบการเลื่อนขั้นเงิน
คู่มือ-ภาษี
คู่มือ-สปสช
คู่มือ-หนังสือราชการ
1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ 2563
3.นโยบายคุณธรรม-จริยธรรม
4.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงาน
5.ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 -2566)
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งงานภายใน
 
++อัพเดทข้อมูล++
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข้อบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบแสดงสถานะการเงิน
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายจัดตั้ง
งบประมาณ
พัสดุ
กิจการสภา
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูต่อทั้งหมด
โครงการอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำ และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2564 (ประกาศเมื่อ 04 กรกฏาคม 2022  เวลา 11:42:40 ดู 17 ครั้ง)
ข้อมุลตลาดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022  เวลา 13:12:27 ดู 45 ครั้ง)
การจัดการน้ำเสียในครัวเรือน (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022  เวลา 13:09:56 ดู 45 ครั้ง)
ประกาศผลการลดพลังงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานของ อบต. ปงน้อย ประจำปี 2564 (ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2022  เวลา 10:24:01 ดู 47 ครั้ง)
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร (ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2022  เวลา 10:06:14 ดู 75 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2022  เวลา 16:24:38 ดู 115 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ปงน้อย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2022  เวลา 09:32:35 ดู 70 ครั้ง)
ประกาศ อบต.ปงน้อย เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย (ประกาศเมื่อ 22 มิถุนายน 2022  เวลา 09:32:09 ดู 68 ครั้ง)
ประกาศแก้ไขหลักสูรตและวิธีการสรรหาและเลือกสรร (ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2022  เวลา 08:23:30 ดู 155 ครั้ง)
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดูต่อทั้งหมด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) (ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2022  เวลา 11:19:51 ดู 135 ครั้ง)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ ) ชุดที่ 2 (ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021  เวลา 11:31:27 ดู 232 ครั้ง)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ ) ชุดที่ 1 (ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021  เวลา 11:31:08 ดู 350 ครั้ง)
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓ ) ประจำปี ๒๕๖๕ (ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2021  เวลา 11:30:53 ดู 225 ครั้ง)
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2022  เวลา 15:36:27 ดู 34 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง แบบหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) ขนาดความจุ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2022  เวลา 16:05:33 ดู 57 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2022  เวลา 16:06:03 ดู 77 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2022  เวลา 16:04:46 ดู 78 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 21 มีนาคม 2022  เวลา 10:07:47 ดู 222 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลัน หมู่ที่ ๕ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2022  เวลา 18:03:38 ดู 251 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าลัน หมู่ที่ 5 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2564  เวลา 15:11:47 ดู 249 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘,๑๐,๑๑ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2021  เวลา 17:10:12 ดู 746 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘,๑๐,๑๑ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2021  เวลา 17:08:34 ดู 773 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ ๑,๒,๓,๘,๑๐,๑๑ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2020  เวลา 15:43:02 ดู 948 ครั้ง)
 
รายการสินค้า OTOP (อบต.ปงน้อย) ดูต่อทั้งหมด
กลุ่ม กศน.ตำบลปงน้อย
กลุ่มแกะสลัก บ้านห้วยไร่
กลุ่มทอเสื่อกก บ้านป่าลัน
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านปงน้อยใต้
 
แกลลอรี่ภาพ ดูต่อทั้งหมด
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19

จำนวน 8 รูป
การประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันโรคโควิด19

จำนวน 8 รูป
มอบชุดตรวจATK.

จำนวน 6 รูป
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวน 8 รูป
กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

จำนวน 8 รูป
สุ่มตรวจATK.ผู้ค้าในตลาดคลองถม

จำนวน 8 รูป
 
กระทู้ถามตอบ  
 
 
:: ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
ค้นในGoogle ค้นใน pongnoi.com
 
นายวิทยา ภูกองไชย
นายก อบต. ปงน้อย

 
 
 
 
 
 
รวมลิงค์ อบต. เชียงราย
 
 
 
 
 
:: ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ที่ 10 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110
โทรศัพท์ 0-5379-0042 , โทรสาร 0-5379-0033
เว็บไซต์ http://www.pongnoi.com อีเมล: 6571802@dla.go.th ,saraban_06571802@dla.go.th
แผนที่ตั้ง https://goo.gl/maps/m9nDKEG6sxcjWyNW8
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

Designed By : Chiangrai Enter Soft