Untitled Document
Untitled Document
เมนูหลัก อบต.
ข้อมูลทั่วไป / สภาพตำบล
โครงสร้าง อบต.ปงน้อย
คณะผู้บริหาร
สำนักปลัด
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สมาชิกสภา
ปลัด อบต. / รองปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
วิสัยทัศน์ / นโยบาย
แผน ปปช 2560
การบริการ
ภาพกิจกรรม อบต.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูล / จัดซื้อ
กระดานข่าว / เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์ / ร้องเรียน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร
คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ( ITA )
ติดต่อเ้จ้าหน้าที่
 
++อัพเดทข้อมูล++
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนการดำเนินงาน-พ.ศ.2563
แผนพัฒนาสามปี 61-65
แผนอัตรากำลัง3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2558-2560 ฉบับที่2
  KM 2561
  คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
  ประกาศกำหนดวันลา ประกอบการเลื่อนขั้นเงิน
 
  คู่มือ-ภาษี
  คู่มือ-สปสช
  คู่มือ-หนังสือราชการ
  1. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  2. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณ ข้าราชการ 2563
  3.นโยบายคุณธรรม-จริยธรรม
  4.ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การลาของพนักงาน
  5.ประกาศมาตรฐานคุณธรรม
 
 
 
ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ข้อบัญญัติ
เอกสารงบประมาณประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง
รายงานทางการเงินประจำเดือน
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
งบแสดงสถานะการเงิน
 
ข้อมูลบริการ
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
 
แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ/ครู/อบต./ก.พ.
 
 
รวมลิงค์หน่วยงานราชการ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูต่อทั้งหมด


ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคาร พ.ศ. 2563
  ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2020  ดู 47 ครั้ง


ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563
  ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2020  ดู 39 ครั้ง


วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563
  ประกาศเมื่อ 16 กรกฏาคม 2020  ดู 61 ครั้ง


ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ(แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก)
  ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2020  ดู 59 ครั้ง


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25
  ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2020  ดู 53 ครั้ง


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24
  ประกาศเมื่อ 15 กรกฏาคม 2020  ดู 56 ครั้ง
ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ดูต่อทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2020  เวลา 17:44:32 ดู 181 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรทอง หมู่ที่ 6 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2020  เวลา 14:37:08 ดู 191 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 12 กันยายน 2019  เวลา 10:09:06 ดู 358 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2019  เวลา 12:56:51 ดู 439 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 21 มิถุนายน 2019  เวลา 15:24:47 ดู 407 ครั้ง)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 20 มิถุนายน 2019  เวลา 15:24:16 ดู 446 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านร่มแก้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2019  เวลา 14:21:15 ดู 586 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ คสล. บ้านป่าเฮี้ย หมู่ที่ ๔ ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2019  เวลา 14:20:27 ดู 503 ครั้ง)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเมื่อ 05 เมษายน 2019  เวลา 16:34:41 ดู 687 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ้อ หมู่ที่ 8 ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย (ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2018  เวลา 17:58:39 ดู 1083 ครั้ง)
 
รายการสินค้า OTOP (อบต.ปงน้อย) ดูต่อทั้งหมด
กลุ่ม กศน.ตำบลปงน้อย
กลุ่มแกะสลัก บ้านห้วยไร่
กลุ่มทอเสื่อกก บ้านป่าลัน
กลุ่มทอผ้าพื้นเมือง บ้านปงน้อยใต้
 
แกลลอรี่ภาพ ดูต่อทั้งหมด
โครงการอบรมการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562

จำนวน 6 รูป
อบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำและประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562

จำนวน 6 รูป
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ

จำนวน 7 รูป
ศึกษาดูงานฯ

จำนวน 16 รูป
อบต.เคลื่อนที่

จำนวน 13 รูป
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บ.ห้วยไร่-บ.ไทรทอง

จำนวน 10 รูป
 
กระทู้ถามตอบ  
 
 
:: ดาวน์โหลดหนังสือราชการ
ค้นในGoogle ค้นใน pongnoi.com
 
นายศรีทน ชุ่มมงคล
นายก อบต. ปงน้อย

 
 
 
 
 
รวมลิงค์ อบต. เชียงราย
 
 
 
 
 
:: ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย
เลขที่ 199 หมู่ 10 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57110
โทรศัพท์ / โทรสาร 0-5379-0042

CopyRight 2020 http://www.pongnoi.com Designed By : Chiangrai Enter Soft