องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

อบต.ปงน้อย

PongNoi

Pong Noi Subdistrict           Administrative Organization

{{boss1.name}}

{{boss1.phone}}

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปงน้อย

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ วันที่ สถานะ
การเผ่าขยะใกล้บริเวณที่พักอาศัย 01 พ.ค. 2567 เสร็จสิ้น ดูรายละเอียด
การเผ่าขยะใกล้บริเวณที่พักอาศัย 01 พ.ค. 2567 รับเรื่องร้องเรียน ดูรายละเอียด